• Spalovny brání inovacím

  Spalování je nejdražší a nejméně účinným způsobem výroby energie nebo nakládání s odpady. Spalovny ke splacení investic vyžadují stálý přísun paliva na dalších 25-30 let, proto místní samosprávy musí dodávat stálý objem odpadů po dohodnutou dobu. Jejich neřestí je i tlak na prolomení zákazu dovozu odpadů ze zahraničí.

  Spalovny takto brzdí výstavbu jiných technologií zpracování odpadů – recyklace, opětovného užití, kompostování – po desítky let.

 • Mistři v třídění?

  Prý vytřídíme až 75 % odpadů a už není, co třídit dál. Spalovny jsou proto údajně zázračným řešením. Jenže to ohromující číslo zahrnuje vytříděný odpad jak domácností, tak i firem. Podle Českého statistického úřadu domácnosti vyprodukují zhruba 330 kg odpadů za rok. Z toho 200 kg tvoří komunální odpad, který končí na skládkách nebo ve spalovnách.

  Dále vytřídí
  30 kg objemných a nebezpečných odpadů
  50 kg papíru
  50 kg bioodpadů


  Ve skutečnosti domácnosti vytřídí jen 39 % odpadů. Jen v samotném třídění proto máme obrovské rezervy.

 • Zrecyklujeme pouhých 40 % z vytříděných plastových odpadů

  Je pravda, že ne všechno, co vytřídíme, umíme zpracovat. Ze všech obalových materiálů se zrecykluje 77 %. Na druhou stranu nezpracováváme spoustu materiálu, protože u nás pro jeho recyklaci nejsou žádná zařízení. Technologie recyklace známe, ale zatím jsme je u nás nezavedli. Místo do modernizace recyklačních závodů investujeme do spalování. Materiál se vyplatí znovu využívat.

  Recyklací ušetříme 3 až 5krát více energie, než kdybychom odpad pálili pro výrobu energie.

 • Z 1 tuny odpadů 300 kg převážně toxického popelu, strusky a popílku

  Odpad zázračně nezmizí, třetina z něj po spálení zbyde a odváží se... ano, většinou na skládky!

  90 % tvoří struska, spečené plasty s dalšími materiály
  10 % tvoří popílek, zbytky po čištění spalin s extrémně toxickými látkami

  Struska a popílek obsahují těžké kovy (rtuť, kadmium, olovo, chrom a další), spalováním vznikají dioxiny – jsou sedmdesátkrát jedovatější než kyanid draselný – a tisíce dalších látek. Každý se může přesvědčit v Integrovaném registru znečišťování, do kterého spalovnáři (až na výjimky) povinně hlásí, kolik nebezpečných látek se dostalo do strusky, popelu a popílku. Nebezpečné látky zachycené v popílku spalovnáři nedokáží v praxi levně a účinně zneškodnit, tak to prostě nedělají. Množství škodlivin vypouštěných do ovzduší je na jednotku vyrobené energie dokonce vyšší než z uhelných elektráren.

  Raději se vyhněme obojímu.

 • Spalovny (ne)jsou pod kontrolou

  Spalovnáři tvrdí, že emise do ovzduší nebo popílek, popel a struska jsou pod trvalou kontrolou. Fakt je, že jedovaté těžké kovy, dioxiny anebo polychlorované bifenyly se v emisích měří jen 2x do roka po dobu 24 hodin. Po zbytek roku se měří jen některé škodliviny. Hodně jich pak končí v popílku a ani ten se uhlídat nedaří.

  A co teprve požáry a havárie spaloven?

 • Hádejte, kde končí toxický popílek, popel a struska?

  My bychom to totiž také rádi věděli. Strusku, popel i popílek si některé firmy certifikují jako stavební materiál a používají na zasypání při opravách inženýrských sítí nebo při stavbě silnic, přestože obsahují jedovaté látky. Nikdo netuší, kde takový materiál končí. Přehled o tom nemá ani Ministerstvo životního prostředí.

  Mohlo se třeba stát, že popel a popílek ze spalovny plný karcinogenních dioxinů použili při opravě chodníku před vaším domem.

 • Odpad místo uhlí?

  Energetické společnosti chtějí využívat odpad místo uhlí, kterému pomalu, ale jistě zvoní hrana. Prý jde ale o zelenou energii. Na rozdíl od větru, slunečního svitu nebo vody, odpad nepochází z obnovitelných zdrojů. Většina spáleného materiálu – plastové lahve, pytle, obaly, elektrošrot – se vyrábí z ropy. Není to nic jiného než pálení fosilních paliv – pouze v jiné formě.


  Spalování odpadu dokonce produkuje více skleníkových plynů na megawatthodinu než uhlí.

 • Spalování odpadů není obnovitelný zdroj energie

  Ve spalovně se zhodnotí 17 – 22 % energie uložené v odpadech. Účinnost moderních elektráren je 40 - 70 %. Spalovny je třeba krmit odpadem s nejvyšší výhřevností. Jenže tento materiál (plasty, papír, dřevo, lepenka) je pro recyklaci nejcennější. Není pravda, že půjde jen a pouze o zbytkový odpad, který nemá využití.

  Recyklace a spalovny se doslova perou o stejný materiál.

 • Černá díra pro finance

  Spalovny jsou nákladné na výstavbu, provoz a modernizaci. Stojí miliardy korun. Aby se je vyplatilo postavit, vyžadují veřejné dotace a zatěžují veřejné rozpočty.

 • Dluh za spalovnu v Liberci například skončil v balíku Konsolidační banky a doplatili jsme tak na něj všichni. Podobně spalovna nebezpečných odpadů zadlužila město Plzeň desítkami milionů korun.

  Spalovnáři většinou provozují teplárny a tvrdí, že vzhledem k velkému podílu odpadu “biologického” původu (např. papír nebo jiné organické látky) spalovny produkují zelenou energii. Proto mohou získat veřejné dotace, úvěry, daňové úlevy a přenosné výhody, které by měly být vynaloženy na podporu skutečných „zelených“ energetických projektů, jako je větrná, vlnová či solární energie nebo energetické úspory.

  Odsávají finanční prostředky od skutečných projektů v oblasti zelené energie.

 • Petice STOP spalovně Mělník

  U Mělníka má vzniknout dosud největší spalovna v České republice. Místo spalování by ale šlo velké množství odpadu zrecyklovat v nové výrobky.

  Myslíte si to také? Podepište petici a společně zastavme tento nesmyslný projekt.