Řízení o vydání IPPC je na spadnutí, nebo již probíhá.

Integrované povolení (IPPC z anglického Integrated pollution prevention and control) je dokument, který stanovuje podmínky provozu a kontroly velkých průmyslových podniků, nebo těch které mohou mít významný vliv na životní prostředí (velké hutě, chemičky, spalovny odpadů či skládky). V rámci integrovaného povolení se také zkoumá, zda navrhovaný proces plánuje používat nejlepší dostupné technologie v dané oblasti. To je aspekt, který zaručuje pouze integrované povolení. Žádný jiný proces nemá podmínku na osazená provozu nejlepší dostupnou technologií.

Proces IPPC je upraven zákonem 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Podrobněji v sekci K čemu je integrované povolení. Přílohou zákona o integrované prevenci je i seznam zařízení, které do režimu IPPC spadají a která nemohou bez platného IPPC fungovat. Podobně jako EIA existuje i pro IPPC veřejný online registr, kde naleznete vybrané části dokumentace. To, co se objeví v online databázi, v zásadě stačí k podání základních připomínek. Pro detailnější připomínkování a zapojení do procesu je však třeba zajít do spisu a dokumenty prostudovat podrobněji. Podrobný rozpis průběhu řízení i se lhůtami pro přihlášení je tak k dispozici na webu Arniky.

S připomínkami do řízení o IPPC se může podobně jako v případě EIA přihlásit kdokoli, tedy jak jednotlivec, tak spolek, jehož hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny. Spolky mají v řízení oproti jednotlivci silnější postavení, protože se stávají plnohodnotnými účastníky řízení. Zde odkaz na praktické informace pro připomínkování IPPC v jiné sekci webu Arniky. Připomínkování IPPC je již „vyšší aktivistická“ jedná se o velmi odborné dokumenty jejichž připomínkování vyžaduje znalost referenčních dokumentů a prostudování relevantní literatury. Proto je také dobré včas najít odborníka na dané téma, který by mohl se zpracováním připomínek pomoci. Vaší pozornosti bych doporučil část webu Arniky která se IPPC velmi důkladně a přehledně věnuje. Dalším informačním zdrojem je část webu Frank Bold věnovaná IPPC.Průmyslové podniky také poměrně často žádají o změnu svého integrovaného povolení, například dojde-li ke změně technologie nebo kapacity. S řízením o změně integrovaného povolení se asi setkáte častěji než s vydáváním IPPC nového. O změnu IPPC žádá provozovatel stávajícího provozu a účast veřejnosti v tomto řízení je upravena stejně, jako při vydávání povolení nového.

Platí integrované povolení navěky?

Proces IPPC probíhá podle správního řádu. Pokud obec nebo občanské sdružení nesouhlasí s vydaným povolením, může se odvolat. Podle zákona mají podniky neustále přizpůsobovat provoz nejnovějším poznatkům. Máte-li pocit, že podmínky integrovaného povolení jsou zastaralé, vyvolejte jejich revizi. Krajský úřad musí „aktuálnost“ povolení sám o sobě přezkoumat každých osm let.

Kdo je účastníkem procesu IPPC?

Řízení se vždy účastní provozovatel zařízení, obec a kraj, na jejichž území má být zařízení umístěno, zaměstnavatelské svazy, obce a kraje, jejichž životní prostředí může zařízení ovlivnit, případně další osoby a organizace. Jednotlivci mají pouze omezené možnosti. Občanská sdružení se stanou účastníky řízení v případě, že se včas písemně přihlásí.

Jak nejlepší dostupnou techniku poznám?

Nejlepší dostupné techniky jsou popsány pro každé výrobní odvětví v dokumentech BREF přístupných na informačním webu IPPC: http://www.ippc.cz. Principem integrovaného povolování je posoudit provoz jako celek a zabránit přenosu znečištění mezi složkami životního prostředí. Klíčová jsou preventivní opatření a minimalizace spotřeby surovin či produkce odpadů.

Co je to nejlepší dostupná technika?

Uplatnění „nejlepších dostupných technik“ (BAT) je klíčovou součástí integrované prevence. BAT má odpovídat nejúčinnější existující technologii v nejpokročilejším stadiu jejího vývoje při způsobu provozování, který minimalizuje negativní vlivy na životní prostředí. Zavádění nejmodernějších technologií se kombinuje s přísnou kontrolou jejich ekologických dopadů.

Musí podniky nadále dodržovat emisní limity?

Integrovaný přístup neumožňuje stanovení mírnějších emisních limitů, ať už jde o znečištění ovzduší, vody, škodliviny v odpadech a další oblasti. Krajský úřad může naopak pro konkrétní provoz stanovit přísnější limity, než jaké požadují složkové zákony. Při posuzování musí zohlednit i příspěvek podniku k celkovému zatížení daného regionu.

Co vše český zákon integruje?

Zákon integruje (a zároveň nahrazuje) některá povolení vydávaná podle složkových zákonů. Integrované povolení shrnuje podmínky konkrétního provozu z hlediska jeho vlivu na čistotu ovzduší, vody, půdy, na zdraví lidí (hladinu hluku, hygienické limity apod.), a další oblasti. Přesně to specifikují odstavce 4 a 5 v § 13 zákona o integrované prevenci. Níže najdete výčet povolení a souhlasů podle složkových zákonů, která lze nahradit vydáním integrovaného povolení:

 • Zákon o vodách
  Například lze nahradit povolení k vypouštění odpadních vod do vodních toků nebo k vypouštění odpadních vod obsahujících nebezpečné závadné látky do kanalizace. Přesný výčet najdete v § 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon).
 • Zákon o ovzduší
  Integrovaným povolením se například nahrazují souhlasy s povolením (nikoliv umístěním) stavby zvláště velkých a středních stacionárních zdrojů znečištění ovzduší. Přesný výčet najdete v § 53 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.
 • Zákon o odpadech
  Zejména souhlasy krajských úřadů k provozování zařízení k nakládání s odpady a vyjádření obecních úřadů obcí s rozšířenou působností ke zřízení těchto zařízení. Přesný výčet v §82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
 • Zákon o vodovodech a kanalizacích
  Nahrazuje povolení k vypouštění odpadních vod, které vyžadují předchozí čištění, do kanalizace (dle § 18 odst. 3 ve spojení s § 39 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
 • Lázeňský zákon
  Přesný výčet v § 37 odst. 5 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech (lázeňský zákon).
 • Zákon o veterinární péči
  Závazné posudky orgánu veterinární správy, které se týkají staveb a zařízení k chovu zvířat, k zacházení se živočišnými produkty a krmivy, nebo k nakládání s konfiskáty živočišného původu. Přesněji v § 77a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon).
 • Zákon o ochraně veřejného zdraví
  Časově omezené povolení krajské hygienické stanice k provozu zdroje hluku nebo vibrací, který překračuje hygienické limity (§ 31 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Kdo vydává integrované povolení?

Integrované povolení vydávají krajské úřady. V případě provozů s negativním vlivem na životní prostředí přesahující státní hranice vede řízení Ministerstvo životního prostředí. Zveřejnění stručného shrnutí údajů ze žádosti zajišťuje krajský úřad a příslušná obec. Přehled všech záměrů naleznete v informačním systému IPPC: http://www.env.cz/ippc.

Posouzení přeshraničních vlivů může být velmi sporné. V takových případech bude nejspíše směrodatný požadavek na posuzování od okolních států. Nicméně máte-li důkazy či odborné podklady vypovídající o přeshraničním vlivu nějakého podniku a chcete prosadit vedení procesu Ministerstvem životního prostředí, pak neváhejte s předložením takových informací krajskému úřadu nebo přímo ministerstvu.

Mezi provozy s přeshraniční vlivem patří například spalovna komunálních odpadů Termizo v Liberci anebo všechny severočeské hnědouhelné elektrárny. Pokud je autorům těchto stránek známo, žádný provoz umístěný v ČR zatím v přeshraničním režimu posuzován nebyl.

IPPC: Na jaké podniky se zákon vztahuje?

Zákon neplatí pro všechny průmyslové či zemědělské provozy. Přesný výčet typů činností, která podléhají integrované prevenci, najdete v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci (č. 76/2002 Sb.). Provozy jsou rozděleny do kategorií: energetika, výroba a zpracování kovů, zpracování nerostů, chemický průmysl, nakládání s odpady a ostatní zařízení (např. povrchová úprava látek, výroba uhlíku apod.).

Integrované povolení se vydává pro tzv. zařízení – pro jeden velký podnik tak může být vydáno několik integrovaných povolení, například zvlášť pro výrobu a zvlášť pak pro energetický provoz zásobující podnik. Integrované povolení potřebují například velké chemičky, hutě, elektrárny a spalovny komunálních odpadů. Patří sem však také papírny a zhruba 600 zařízení představují v ČR velké zemědělské a potravinářské provozy, včetně velkochovů, jatek a kafilérií.

V praxi se můžeme setkat se žádostmi o integrované povolení na nové provozy, nebo na provozy, které byly uvedeny do provozu před existencí zákona o integrované prevenci. Továrny a další zařízení uvedená do provozu před 1. lednem 2003 měla získat integrované povolení do 30. října 2007.

O vydání integrovaného povolení mohou dobrovolně požádat rovněž další provozy, kterým to zákon nestanovuje.

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – i prakticky údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.