Smíchov

Přestavba Smíchovského nádraží
 
Nádraží Praha – Smíchov se nachází ve čtvrti Smíchov, která je součásí městské části Praha 5. Leží na levém břehu Vltavy naproti Vyšehradu a Podolí. Nádraží je důležitou spojnicí Prahy s Plzní a Pískem, dále slouží pro přepravu obyvatel i rekreačním výletům ve směru na Karlštejn, do Černošic, Berouna apod.

Historie nádraží

V roce 1847 se začalo s vyměřováním železnice z Prahy přes Plzeň a Cheb do Bavorska. Řada odborníků nesouhlasila s výstavbou nového nádraží. Považovali Masarykovo nádraží za centrální železniční uzel v Praze, Smíchovem měly vlaky jen projíždět. Nakonec bylo rozhodnuto o vybudování nového nádraží. V roce 1862 byl slavnostně zahájen provoz železnice i Smíchovského nádraží.

Za 2. světové války bylo nádraží zasaženo 50 zápalnými a tříštivými bombami. Další zásah do architektury nádraží přinesly až roky 1953 – 1956, kdy bylo celé nádraží zbouráno pro svou nedostatečnost. Nové, modernější nádraží bylo vybudováno podle projektu architektů Jana Zázvorky a Ladislava Žáka ve stylu poválečného klasicizujícího funkcionalismu. Výzdobu interiéru vytvořil akad. malíř Richard Wiesner. Posledním zásahem do vzhledu budovy nádraží byla výstavba metra trasy B.

Smíchovské nádraží má kryté nástupiště a velmi dobrou návaznost na MHD – metro trasa B, tramvaje i autobusová doprava. Na Smíchovské nádraží přijíždějí příměstské i rychlíkové spoje hlavně ze směru Plzeň, Choceň, Děčín a Beroun. Nedaleko smíchovského kolejiště je zastávka Smíchov – severní nástupiště, odkud jezdí motorový vlak na kopcovitou trať zvanou Pražský Semmering.

Nádraží Praha – Smíchov na mapě

Současnost a územní plán

Pražský magistrát řadu let připravoval změnu územního plánu, která by umožnila na drážních pozemcích vybudovat novou městskou čtvrť. Na Smíchovském nádraží má díky tomu dojít k redukci rozsahu kolejiště i mnoha provozních budov.

Dosavadní podoba

Platný územní plán hlavního města Prahy z roku 1999 vylučuje jakoukoliv zástavbu na pozemcích nádraží Praha – Smíchov. Všechny pozemky jsou určeny k železničnímu provozu a výstavbě budov souvisejících s technickým zázemím nádraží.

Jak se vyznat v územním plánu

Změny územního plánu

Magistrát hlavního města Prahy připravil změnu územního plánu, která počítá se zástavbou části nádraží Praha – Smíchov. Územíbylo řešeno ve dvou balících změn územního plánu, v tzv. I. a II. vlně celoměstsky významných změn územního plánu.

Změna č. 2710/00

Smichov_Z2710Změna č. 2710/00, nazvaná "Revitalizace území v souvislosti s plánovanou přestavbou železniční stanice Smíchov" se týká 965.303 ma je součástí tzv. I. vlny celoměstsky významných změn územního plánu. Dne 13. října 2009 rozhodla Rada Hlavního města Prahy o vyřazení celkem 12 záměrů z balíku I. vlny změn - vyřazena byla právě mimo jiné změna využití ploch Masarykova a Žižkovského nádraží, nádraží Praha-Bubny a Smíchovského náraží, stejně jako 8 dalších projektů. Tyto záměry měly být pečlivě posouzeny samostatně. Na začátku června 2010 však o nich znovu - bez toho, aby byla proběhla veřejná a odborná diskuze -  pražské zastupitelstvo hlasovalo a změnu posunulo blíže konečnému schválení.

Změna byla nakonec definitivně schválena v květnu 2014.

V území má vzniknout polyfunkční a bytová zástavba, náměstí, pěší zóna a centrální park, obchodně-zábavní centrum, administrativní budovy, budovy několikapodlažního parkingu a nový autobusový terminál. Investorem přestavby nádraží má být společnost Smíchov Station Development, společný podnik Českých drah a Sekyra Group, který do projektu hodlá investovat 10 miliard korun. Pro řešení území vznikla urbanistická studie „Nejnovější Smíchov“. Projekt s názvem Smíchov City počítá s novými komerčními prostory, kancelářemi i byty.

Sekyra chce zahájit výstavbu před zimou 2016.

Přestavba nádraží by neměla ohrozit osobní dopravu, stavět by se mělo v prostoru nákladového nádraží zhruba na 25 hektarech v prostoru nákladového nádraží. Na stávající vlakovou dopravu, metro a tramvaje by měl být napojen nový terminál pro městské a příměstské autobusy a velkokapacitní parkoviště P+R, díky čemuž by vznikl dopravní uzel.

Detailní popis změny

Projekty

 NejnovejsiSmichov_04_600_02NejnovejsiSmichov_05_900_04

NejnovejsiSmichov_02_900_05

Lokality Smíchova se dotýká také projekt hotelu River Terrace. Aktuálním záměrem, který se blíží realizaci, je projekt Smíchov City skupiny Sekyra. Proti záměru se vymezili občané mj. i petiční akcí, která shrnuje problematická místa projektu.

Připomínky Arniky ke Změně č. 2710/00
  • Ačkoliv nádraží leží nedaleko historického jádra metropole, uvedeného na seznamu památek světového dědictví UNESCO, nová změna územního plánu nepočítá s regulačními prvky, jako je výškový limit budov, míra zastavitelnosti, množství zeleně a s dalšími důležitými prvky pro kvalitní životního prostředí stávajících i nových obyvatel této lokality.
  • Po Masarykově nádraží, nádraží Praha – Bubny a nákladovém nádraží Žižkov je toto území čtvrtou nejcennější rozvojovou plochou na území hlavního města. Pro zástavbu území je nezbytné stanovit dostatečné regulační parametry, které zajistí jednak vysokou kvalitu bydlení v nově založené čtvrti, jednak minimalizuje možné negativní dopady nové výstavby na obyvatele Smíchova a okolních čtvrtí, a naopak přinese širšímu území chybějící občanské vybavení a další funkce.
  • Jedním z klíčových aspektů je řešení dopravy. Území by mělo být obslouženo především veřejnou dopravou. Orientace na individuální automobilovou dopravu není žádostí, protože by zhoršilo již dnes neúnosnou situaci v centru Prahy.
  • Důležité je stanovit dostatečný podíl veřejné zeleně v poměru k zastavěným plochám. Regulační podmínky by se měly vztahovat také na výšku zástavby – ta by měla respektovat výškovou hladinu zástavby Smíchova, musí být navržena také s ohledem na fakt, že území se nachází v ochranném pásmu Památkové rezervace UNESCO (historické jádro Prahy).
  • V návrhu zadání změny ÚP musí být vymezena dostatečná kapacita pro občanskou vybavenost, a to v závislosti na počtu vytvářených nových bytů (zejména škola, školka, zařízení pro sport, kulturu, sociální a zdravotnická zařízení).

Celý text připomínek: pdf Připomínky Arniky k I. vlně změn (250.16 Kb)

Změna Z 2744/007

O_z2744o

Změna Z 2744/007 s názvem Rozšíření veřejné prospěšné stavby „Optimalizace traťového úseku Praha Hlavní nádraží – Praha Smíchov" se týká území o rozsahu 244 215 m2 a dotýká se městských částí Praha 5, Praha 4 a Praha 2. Na konci listopadu 2009 schválilo pražské zastupitelstvo zadání změn a po zpracování připomínek veřejnosti a městských částí magistrátem bude návrh opět zveřejněn a veřejnost k němu bude opět moci podat připomínky. Definitvně byl návrh schválen v červnu 2013.

Smichov_Z2744

V území má vzniknout polyfunkční a bytová zástavba, náměstí, pěší zóna a centrální park, obchodně zábavní centrum, administrativní budovy, budovy několikapodlažního parkingu a nový autobusový terminál. Smíchovské nádraží jako jedna z nejcennějších rozvojových ploch na území Prahy však vyžaduje projednání v rámci příprav nového územního plánu, stanovení regulačních parametrů, důraz na dopravní obslužnost veřejnou, pěší a cyklistickou dopravou a stanovení dostatečného podílu zeleně.

Detailní popis změny

pdf Připomínky Arniky k II. vlně změn ÚP (189.46 Kb) 

Smíchovské nádraží jako kulturní dědictví a šance pro udržitelný rozvoj města

Studentský výzkumný tým z nizozemské Univerzity Wageningen se v roce 2009 zaměřil na čtyři pražská nádraží, která mají projít přeměnou, zkoumal možnosti jejich rozvoje a také zformuloval doporučení pro nejlepší řešení daných lokalit.

Studie "Brownfields v centru Prahy: kritéria udržitelného rozvoje - Budoucnost čtyř pražských nádraží a územní plán" je k dispozici zde: http://arnika.org/brownfields-2009

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – i prakticky údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.