Podpořte činnosti Arniky

Super! To, že jste tady, znamená, že Vám není lhostejný stav a vývoj životního prostředí a přírody kolem nás. V této části webu si můžete vybrat z jednotlivých témat Arniky a podpořit tím konkrétní oblast našich činností nebo organizaci jako celek. Děkujeme Vám! Jsou to právě dárci jako Vy, kdo nám umožňují věnovat se systematicky a dlouhodobě zásadním změnám v ochraně životního prostředí a přírody, které jsou často během na dlouhou trať.

Toxické látky

Nezávadné výrobky a tím pádem i méně nebezpečných odpadů, recyklace materiálů bez toxických látek, čisté prostředí u nás i za hranicemi. To je vize, kterou prosazujeme. Tlačíme na prosazování čisté výroby, průmyslových provozů s nejlepšími dostupnými technologiemi, které neznečišťují řeky, půdu i ovzduší kolem nás a nezpůsobují dlouhodobé zdravotní následky okolním obyvatelům. Jedovaté látky, a to hlavně ty v plastech, dnes znečišťují životní prostředí po celém světě. Pomáháme ty nebezpečné urychleně zakázat a nahradit bezpečnějšími alternativami. Zásadní problém totiž vzniká v okamžiku, kdy se jedovaté látky stanou odpadem.

Odpady

Věnujeme se hlavně prevenci vzniku odpadů, podporujeme vyšší míru recyklace a snažíme se omezit negativní vlivy nakládání s odpady na životní prostředí. Pomáháme obcím postarat se o své odpady co nejefektivněji a nejšetrněji k životnímu prostředí. Upozorňujeme také na často opomíjený fakt, že spalování odpadů vede ke vzniku nebezpečných látek, které mohou škodit nejen životnímu prostředí, ale i našemu zdraví, a překotná stavba dalších spaloven odpadů nám může do budoucna způsobit řadu problémů. Naší vizí je méně vznikajících odpadů, vyšší míra jejich recyklace a nakládání s odpady bez negativních vlivů na životní prostředí a lidské zdraví.

Zachraňme stromy

Vystupujeme aktivně na ochranu stromů a alejí v krajině. Připomínkujeme klíčové právní dokumenty, radíme lidem v ekoporadně a zapojujeme se do práce odborných skupin. Připravujeme statistiky výsadeb a kácení stromů u krajských silnic. Prosazujeme dlouhodobou péči o stromy a dostatek místa pro jejich růst. Společně s obcemi a místními spolky sázíme stromy. Na význam stromů v krajině upozorňujeme veřejnost prostřednictvím ankety Alej roku, pořádáme exkurze, konference, semináře a výstavy. Naší vizí jsou vzrostlé stromy ve městech a v krajině.

Praha - město pro život

Dlouhodobě se zabýváme územním rozvojem hlavního města. Sledujeme největší stavební kauzy a hlídáme postup úřadů i developerů. Připomínkujeme klíčové dokumenty, sledujeme územní plán a zapojujeme veřejnost do procesů rozhodování o výstavbě. Usilujeme o adekvátní reakci města na dopady klimatické změny nebo intenzivnější prosazování nástrojů pro větší dostupnost bydlení v Praze. Pro veřejnost, odborníky i politiky pořádáme informační semináře, exkurze, festivaly nebo výstavy a ovlivňujeme veřejnou diskusi o rozvoji. Naší vizí je zdravé, udržitelné a dostupné město pro všechny.

Za živé řeky

Chráníme řeky a říční krajinu u nás i za hranicemi. Zasadili jsme se o to, že ještě nestojí jezy na Labi, a pomohli jsme prosadit zařazení Labského údolí na seznam chráněných evropských území Natura 2000. Sledujeme a reagujeme na dění okolo výstavby kanálu Dunaj–Odra–Labe. Dlouhodobě pracujeme na ochraně posledních divokých a neregulovaných řek Evropy v Bosně a Hercegovině, které jsou ohrožovány výstavbou malých vodních elektráren. V Moldavsku pomáháme místním obyvatelům závislým na zemědělství s obnovou zdravých říčních toků a péčí o ně.

Základy Arniky

Nevybrali jste si konkrétní téma, které byste rádi podpořili? Chtěli byste podpořit Arniku jako celek a tím pomoc všem tématům, kterými se zabýváme? Vaše podpora umožní zocelit základy celé organizace, díky kterým mohou jednotlivé naše programy fungovat lépe, dlouhodobě a systematicky.

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě