Klima a územní plán

Snímek obrazovky z 2023 06 02 10 20 28

Ilustrace: Terezie Unzeitigová

Publikace si klade za cíl zmapovat možnosti zavádění opatření zmírňujících dopady změn klimatu na životní prostředí i každodenní život obyvatel metropole do nástrojů územního plánování. Tato populárně-naučná publikace rozhodně není schopna obsáhnout problematiku v celé její šíři a hloubce, ale pokouší se nastínit směr a potenciál možného uvažování.

V prvních kapitolách stručně shrnuje problematiku změn klimatu, městských strategií a územního plánování a pokouší se ozřejmit, jak a proč by měly být provázány. V další části se věnuje příkladům dobré i špatné praxe referenčních měst. Nastiňuje absenci adaptačních opatřeních v připravovaném územním plánu Brna a nevyužitý potenciál občanské společnosti. Na příkladech německého města Jena a často pozitivně zmiňované Vídně popisuje, jak jsou adaptační strategie implementovány do územních, regulačních či zastavovacích plánů, a snaží se popsat rozdíly a podobnosti mezi společenskými prostředími i formálními systémy, a tím i částečně vyhodnotit přenositelnost do pražského prostředí.

Poslední částí této publikace je série doporučení k návrhu Metropolitního plánu, které pro Arniku zpracoval přední odborník v oboru Ing. arch. Petr Klápště, PhD., neboť v době realizace tohoto projektu právě probíhalo veřejné projednání připravovaného územního plánu Prahy, tzv. Metropolitního plánu (květen a červen 2022). Arnika uplatnila tato doporučení jako námitky, a považujeme za zásadní, aby byly do Metropolitního plánu zapracovány. Přestože jsou šité na míru Metropolitnímu plánu, mohou sloužit jako inspirace zastupitelům/kám i zástupcům/kyním veřejnosti i při změnách platného územního plánu.

mesto dystopie Terezie Unzeitigová

Proměňte Prahu, přizpůsobte ji na změnu klimatu: dystopické město >>> utopické město (ilustrace Terezie Unzeitigová) 

Autorkám během práce na tomto projektu i publikaci zcela jednoznačně vyplynulo jedno zásadní doporučení: zastupitelé a zastupitelky Prahy musí využít každé příležitosti – ať už tvorby nového územního plánu, tzv. Metropolitního plánu, či dílčích změn stávajícího územního plánu  – k implementaci opatření, která se týkají adaptace na změnu klimatu či zmírňování jejích dopadů. Pro budování klimaticky odolného města pouze strategie nebo lokální projekty nestačí. Je nutná systémová změna a ta je bez zapojení územního plánování a především bez aktivní občanské společnosti neuskutečnitelná. Právě zastupitelům, zastupitelkám a aktivním občanům a občankám je tato publikace určena a doufáme, že jim bude inspirací.

 

Praha - publikace

Hledáte návod jak změnit své město k lepšímu, čerpáte nápady nebo si chcete zpříjemnit volno inspirativní četbou? Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě