Oběhové hospodářství

Vyrobit - použít - vyhodit. To je překonaný lineární model hospodaření, který vyšel z představy neomezené kapacity Země, která nám poskytuje neomezené množství zdrojů a energie a která bez problémů absorbuje naše odpady. Dnes víme, že tomu tak není. Produkujeme více emisí, než je planeta schopna vstřebat, většina surovin, které čerpají ekonomiky vyspělých zemí, pochází z neobnovitelných zdrojů. V reakci na tuto krizi EU začala rozvíjet strategii tzv. oběhového hospodářství. Hlavním cílem této strategie je hospodařit se všemi zdroji udržitelnějším způsobem - viz: Dokumenty EU k oběhovému hospodářství.

V roce 2015 byl přijat Akční plán oběhového hospodářství. Akční plán specifikuje klíčové oblasti. Zvýšen bude tlak na výrobce (ekodesign) a obchodníky (pravdivé a dostatečné informace). Asi nejvýznamnější změny nás budou čekat v oblasti nakládání s odpady, kdy byly stanoveny vysoké cíle pro recyklaci a využití druhotných surovin. Redukovány jsou možnosti skládkování. Mezi prioritní oblasti patří problematika plastů, otázka plýtvání potravinami, zajištění dostatku surovin (kritické suroviny), využití stavebních odpadů a biomasy. Zpráva o implementaci akčního plánu specifikuje 54 oblastí, které je nutno řešit.

V roce 2020 byl schválen druhý akční plán oběhového hospodářství. Tento plán v zásadě dále rozpracovává cíle z prvního plánu. Současně je opět posouvá. U odpadů se například počítá, že dále podpoří využití druhotných surovin (například povinný obsah recyklátů v obalech se zatím vztahuje pouze na PET láhve).

Cíle oběhového hospodářství v oblasti odpadů

V roce 2020 byla v ČR přijata nová odpadová legislativa, která zahrnuje cíle oběhového hospodářství v oblasti odpadů. K těmto cílům patří:

  • dosáhnout 55 % úrovně recyklace komunálních odpadů v roce 2025
  • dosáhnout 60 % úrovně recyklace komunálních odpadů v roce 2030
  • dosáhnout 65 % úrovně recyklace komunálního odpadu v roce 2035
  • od roku 2030 neskládkovat využitelné odpady (též směsný odpad)
  • redukovat skládkování komunálních odpadů na úroveň max. 10 % v roce 2035
  • povinné třídění nebezpečných komunálních odpadů od roku 2022
  • povinné třídění bioodpadů od roku 2024
  • povinné třídění textilu od roku 2025
  • dosáhnout 70 % úrovně recyklace obalů v roce 2030
  • přijaty byly i další cíle, jejichž smysl je omezit produkci výrobků na jedno použití, zvýšit recyklovatelnost obalů a opravitelnost výrobků a podpořit použití druhotných surovin

Pokud mají být cíle oběhového hospodářství v ČR splněni, je nutno aby došlo k poklesu produkce SKO jak v obcích, tak firmách. V roce 2025 bude možné skládkovat a spalovat cca 250 kg/ob/rok, v roce 2035 jen 200 kg/ob/rok. Zbytek máme materiálově využívat.

Graf cile OH CR

Nová legislativa stanovila cíle oběhového hospodářství pouze pro obce. Obce musí dosáhnout úrovně třídění o 5 % vyšší, než je cíl oběhového hospodářství. Předpokládá se, že 5 % sebraných odpadů nebude možné materiálově využít. Pro splnění cílů budou obce moci do své produkce započíst materiál vytříděný na školách, prodaný do výkupu a započíst bude možné i bioodpady z komunitních kompostáren. Navýšenou produkci komunálních odpadů z obcí lze odhadnout na cca 400 kg/ob/rok. Na následujícím grafu vidíte, jak velké množství surovin bude nutné v daných letech využít. V podstatě to znamená, že obce musí do roku 2025 navýšit množství sebraných surovin minimálně o 50 kg/ob/rok. O tuto hodnotu by měla klesnout produkce směsného a objemného odpadu.

Graf cile OH obci

Publikace

Ponořte se do našich publikací na téma předcházení vzniku odpadů, jejich recyklace a nakládání s nimi.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě