Indikátory OH obcí

Cílem této stránky je seznámit Vás s vybranými indikátory, které Vám mohou pomoci najít rezervy v odpadovém hospodářství Vaší obce. Indikátory vychází z dat zveřejňovaných EKO-KOMEM (ve sbornících z konference Obce a odpady, data za rok 2019 jsou publikována na webu EKO-KOMU) a z našich a zahraničních zkušeností. Lze čerpat také ze studií Institutu pro udržitelný rozvoj města a obcí - IURMO (hodnocení nákladů na OH obcí), poslední údaje jsou za rok 2017.

Produkce směsného komunálního odpadu (SKO)

Celková produkce směsného komunálního odpadů z obcí a firem se v ČR pohybuje kolem 2,8 až 3 miliónů tun za rok (Zdroj: MŽP). V přepočtu na 1 obyvatele to dělá cca. 260 až 280 kg. Obce se na této produkci podílí přibližně 200 kg (v roce 2019 uvádí EKO-KOM průměrnou produkci SKO v obcích 192,5 kg/ob).

V následující tabulce jsou údaje za vybrané kraje, od kterých máme spolehlivá data. Novější data nejsou dostupná. Vzhledem ke stagnaci produkce SKO v posledních letech se ale nebudou od roku 2015 moc lišit.

Tabulka KO Kraje2015

Nejmenší produkce SKO v obcích ČR se pohybuje kolem 60 kg na 1 obyvatele a rok. Ve městech (nad 5000 obyvatel) to je 100 kg (Zdroj: Arnika, Odpadový Oskar).

Produkce SKO je v ČR vyšší přibližně o 100 kg než v Rakousku či Německu. Zde obce a firmy ročně produkují jen cca 160 až 170 kg SKO v přepočtu na 1 obyvatele (Zdroj: Rakousko, Německo).

Úroveň recyklace komunálních odpadů z obcí

Obce a města v ČR dosahují úrovně recyklace od několika procent až po ty, které recyklují více než 60 % svých odpadů. U obcí, které netřídí bioodpady, lze považovat za dobrou úroveň recyklace, pokud dosahuje 20 %. Tuto podmínky mohou plnit i obce, kde je mnoho rekreačních objektů a turistů (úroveň recyklace se vztahuje k počtu obyvatel, které jsou v obci trvale hlášeni). Závislost úrovně recyklace a nastavení systému vyjadřuje tento graf:

Uroven recyklace nastaveni systemu 600x800

Na základě požadavku Rámcové směrnice o odpadech máme v roce 2020 recyklovat 50 % papíru, plastů, skla a kovů. Tyto komodity tvoří podle druhu zástavby přibližně 32 až 40 % celkové produkce komunálních odpadů. V součtu to znamená vytřídit asi 60 kg těchto komodit na 1 obyvatele a rok.

V roce 2018 byly v EU schváleny cíle pro tzv. oběhové hospodářství. Pro ČR to znamená, že v roce 2025 máme recyklovat 55 %, v roce 2030 recyklovat 60 % a v roce 2035 recyklovat 65 % všech komunálních odpadů. Současně je povoleno v roce 2035 skládkovat pouze 10 % komunálních odpadů.

Vzhledem k tomu, že v ČR správa v oblasti odpadů byla přenesena na obce, jsou na ni převedeny i cíle.

Výše příjmu od EKO-KOMU v přepočtu na 1 obyvatele

Výše příjmu od EKO-KOMU za zpětný odběr obalů v přepočtu na 1 obyvatele je jednoduchý, ale rychlý ukazatel nastavení systému třídění v obci. Pokud je tento příjem nižší než 80 Kč/ob/rok, obec má určitě špatně nastaven systém separace. Naopak ty nejúspěšnější obce dosahují příjem od EKO-KOMU nadprůměrný. V menších obcích to může být i 300 Kč/ob, ve městech méně (cca do 200 Kč/ob).

V následující tabulce vidíte náklady obcí a jejich příjem od EKO-KOMU na tříděný sběr v roce 2020 v závislosti na jejich velikosti a dále údaj o množství vytříděných surovin. Z tabulky vyplývá, že pro většinu obcí (mimo Prahu) by mělo být třídění ekonomicky výhodné (zdroj: EKO-KOM).

Naklady TS 2020

 

Publikace

Ponořte se do našich publikací na téma předcházení vzniku odpadů, jejich recyklace a nakládání s nimi.
další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Stop kanálu Dunaj-Odra-Labe